ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Īmbunătățirea competitivității īntreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

1.     Informații generale SOLICITANT PRIVAT:

č Denumirea solicitantului: ROXY TRAVEL FAMILY SRL

č Adresa sediu social/corepondență: Municipiul Constanța, Strada Poporului, Nr.127, Biroul Nr.3, Etaj 1, Județ Constanța

č Date de contact:tel 0725 919 938, fax.-  email:raluca.roxytravel@gmail.com

 

2.     Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:

č Obiectul anunțului de intenție:Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

č Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Constanța, Strada Poporului, Nr.127, Biroul Nr.3, Etaj 1, Județ Constanța (sediu social)

 

3.     Tipul și durata contractului:

č Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului:12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si pānă la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect)

 

4.     Valoarea estimată a contractului:

č 452.981,25RONfără TVA. Prețul poate fi ajustat īn sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului

 

5.     Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.

č Municipiul Constanța, Strada Poporului, Nr.127, Biroul Nr.3, Etaj 1, Județ Constanța, sau la adresa de email: raluca.roxytravel@gmail.com, 16.10.2020, ora 15:00

 

6.     Modalitatea de depunere a ofertei:

č Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa:raluca.roxytravel@gmail.com

č Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.

 

7.     Limba de redactare a ofertelor este: romānă SAU alte limbi străine cu traducere autorizată

 

8.     Data si ora deschiderii ofertelor:Municipiul Constanța, Strada Poporului, Nr.127, Biroul Nr.3, Etaj 1, Județ Constanța, 16.10.2020, ora 16:00

 

9.     Documentația privind specificațiile tehnice sepoate obține de la:

č raluca.roxytravel@gmail.com

 

10.  Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

11.  Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

č principiul transparenței;

č principiul economicității;

č principiul eficienței;

č principiul eficacității;

 

12.  Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

č Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;

č Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC īn copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, īn termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile īnainte de deschiderea ofertelor de preț;

Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
www.inforegio.ro
Investim în viitorul t?u! Proiect propus în cadrul Programului Opera?ional Regional ?i co-finan?at de Uniunea European? prin Fondul European de Dezvoltare Regional?